Michal Balada

*1985, kouzelník se světlem, cestovatel, snílek, tvůrce obsahu …

Prošel jsem si školou mateřskou, základní, střední i vysokou, potom následovalo pár více či méně nudných zaměstnání, abych postupem času zjistil, co už dělat nikdy nechci, a že nejvíc potřebuji svobodu. Nebýt vázán pracovní dobou, nemít úkoly od šéfa, a tak jsem si šéfem sám.

Dělám, co mě baví a naplňuje, běhám po světě s foťákem v ruce a zaznamenávám krajinu okolo sebe. Věnuji tomu každičký okamžik a jediné, co mě trápí je fakt, že je na té naší zeměkouli tolik neuvěřitelných míst, že jich stihnu navštívit a prozkoumat jen zlomek…

Kromě fotografování také školím, mentoruji a tvořím obsah. To vše s nadšením už 14 let!

„Žiju si svůj malý sen, kdy je mi koníček povoláním a povolání koníčkem.“

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

michalbalada.com - FOTOGRAFICKÉ KURZY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro fotografické workshopy a fotografické expedice, které pořádá Michal Balada, Kvasiny 57, 51702, ČR, IČ 88054969, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku České republiky od 10. 8. 2011.

2. Michal Balada jako pořadatel prodává fotografické workshopy a fotografické expedice na základě Závazné objednávky/přihlášky v písemné formě, která obsahuje všechny stanovené náležitosti pro písemné potvrzení fotografického workshopu a fotografické expedice.

3. Zde popsané Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky na fotografický workshop nebo fotografickou expedici, uzavřené mezi objednatelem/zákazníkem a pořadatelem Michalem Baladou.

1. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Michal Balada, IČ 88054969

a

b) objednatel/zákazník - účastník fotografické workshopu nebo zákazník - účastník fotografické expedice, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

2. Předmět smluvního vztahu

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji fotografických workshopů a fotografických expedic

3. Vznik smluvního vztahu a obsah smlouvy

1. V případě fotografického workshopu nebo fotografické expedice vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Michalem Baladou uzavřením Závazné objednávky na fotografický workshop nebo fotografickou expedici.

2. Ubytování, které v některých případech může být zmíněno v Závazné objednávce na fotografický workshop nebo Závazné objednávce na fotografickou expedici pořádanou Michalem Baladou, není nikdy součástí poskytovaných služeb ze strany Michala Balady a zákazník si toto ubytování zajišťuje a platí sám.

4. Cena a platební podmínky workshopů a expedic

1. Zákazník je povinen uhradit cenu fotografického workshopu nebo fotografické expedice vždy před jeho zahájením a to v termínech, které jsou stanoveny v Závazné objednávce na fotografický workshop nebo fotografickou expedici. Dnem připsání této úhrady na bankovní účet Michala Balady se stává objednávka závazná.

2. Michal Balada, IČ 88054969 není plátcem DPH.

5. Práva zákazníka

Zákazník má právo na:

- řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby

- vědět o všech skutečnostech, které jsou pořadateli známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby

- ochranu osobních údajů

- postoupit závaznou objednávku třetí osobně, nemůže-li se sám zúčastnit a toto písemně pořadateli Michalu Baladovi oznámit

6. Práva a povinnosti pořadatele Michal Balady

- Michal Balada je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se fotografického workshopu, nebo fotografické expedice, které jsou pro zákazníka důležité a pořadateli známé.

- Pořadatel Michal Balada není ani cestovní kanceláří, ani cestovní agenturou a poskytuje tedy jen jednu službu, kterou je vedení při fotografickém workshopu, nebo fotografické expedici. Ostatní související náklady, jako může být doprava, ubytování, strava nebo pojištění si zajišťuje v plném rozsahu zákazník individuálně. Tyto další případné služby proto nejsou součástí workshopu nebo expedice a nejsou ani součástí ceny fotografického workshopu nebo fotografické expedice.

7. Zrušení a změny služby

Michal Balada je oprávněn zrušit fotografický workshop nebo fotografickou expedici.
a) V případě těžké nemoci nebo jiné okolnosti, která by pořadateli Michalu Baladovi neumožňovala fotografický workshop, nebo fotografickou expedici uskutečnit ve sjednané míře a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před termínem zahájení. Nikdy se zatím od roku 2009 nestalo.
b) Jestliže Michal Balada sjednanou akci zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu Michal Balada na základě nové Závazné objednávky na fotografický workshop nebo fotografickou expedici poskytl jinou akci odpovídající té původně sjednané. V případě, že toto pořadatel Michal Balada nabídnout nemůže, je povinen vrátit zákazníkovi celou úhradu za fotografický workshop, nebo fotografickou expedici, kterou zákazník zaplatil.

8. Storno poplatky

Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na fotografickém workshopu nebo fotografické expedici kdykoliv před jeho zahájením a to bez udání důvodu.

- Pořadatel Michal Balada, IČ 88054969 je povinen vrátit zákazníkovi při zrušení účasti z jeho strany 70 a více dnů před termínem konání fotografického workshopu nebo fotografické expedice na zákazníkem stanovený účet 100% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel dle závazné objednávky obdržel.

- Při zrušení účasti na fotografickém workshopu nebo fotografické expedici ze strany zákazníka 69 až 30 dnů před zahájením fotografického workshopu nebo fotografické expedice, vrátí pořadatel Michal Balada, IČ 88054969 na zákazníkem stanovený účet 50% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel dle závazné objednávky obdržel.

- Při zrušení účasti na fotografickém workshopu nebo fotografické expedici ze strany zákazníka 29 až 10 dnů před zahájením fotografického workshopu nebo fotografické expedice, vrátí pořadatel Michal Balada, IČ 88054969 na zákazníkem stanovený účet 25% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel dle závazné objednávky obdržel.

- Při zrušení účasti na fotografickém workshopu nebo fotografické expedici ze strany zákazníka 9 a méně dnů před zahájením fotografického workshopu nebo fotografické expedice, nebo pokud zákazník nenastoupí bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li pokračovat ve workshopu nebo kurzu, vrátí pořadatel Michal Balada, IČ 88054969 na zákazníkem stanovený účet 0% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho pořadatel dle závazné objednávky obdržel.

9. Reklamace

V případě vady poskytnuté služby, tedy fotografického workshopu nebo fotografické expedice, který byl sjednán Závaznou objednávkou, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.

V takovém případě je zákazník povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví již přímo v místě poskytované služby přímo u organizátora Michala Balady, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Michal Balada je na základě výše uvedeného povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník má povinnost poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Pokud nastanou okolnosti, které nemá pořadatel Michal Balada jak ovlivnit, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny workshopu nebo kurzu.

10. Pojištění

Pořadatel Michal Balada, IČ 88054969 není cestovní kanceláří, ani cestovní agenturou, a proto v ceně fotografického workshopu nebo fotografické expedice není žádné pojištění zákazníka (např. cestovní pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,…). Pořadatel Michal Balada nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chováním zákazníka, za případná zranění či smrt zákazníka a za protiprávní jednání zákazníka. Zákazník je srozuměn s tím, že nesjednáním příslušného pojištění či připojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s jeho jednáním a chováním během fotografického workshopu nebo fotografické expedice.

11. Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů.

Odesláním přihlášky uděluje klient souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli zde vypsaných kurzů a seminářů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám (tímto se rozumí zasílání informací o produktech, akcích a kurzech pod hlavičkou michalbalada.com). Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán e-mailem.

Závěrem:

Podpisem závazné objednávky na fotografický workshop nebo fotografickou expedici zákazník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami a v plné míře s nimi souhlasí.

V Kvasinách 1. 2. 2017.

22. 7. 2024 - Přidal jsem další fotky z Itálie. Nabízím poslední volná místa na fotoexpedici na Sicílii!